Saturday, November 6, 2010

हंगामा

प्रतिक्रिया: 
हंगामा

या कथेतील सर्व पात्रे, घटना व स्थळे पूर्णत: काल्पनिक आहेत. त्यांचा जिवंत अथवा मृत व्यक्तीशी काहीही संबंध आढळल्यास तो योगायोग समजावा.

धन्यवाद!

-मोगरा फुलला

विशिष्ट पानावर जावयाचे असल्यास त्या पान क्रमांकावर टिचकी दया. सदर पान नवीन विंडोमध्ये उघडेल. त्या पानावर सर्वात खाली दिलेल्या मागील पानपुढील पान या लिंक्सवर क्लिक केल्यास त्यानंतरची किंवा त्या आधीची पाने नव्याने उघडलेल्या विंडोमध्येच उलगडता येतील व पुन्हा पुन्हा नवीन विंडो उघडण्याची गरज पडणार नाही.

पान १, पान २, पान ३, पान ४, पान ५, पान ६, पान ७, पान ८, पान ९, पान १०, पान ११, पान १२, पान १३, पान १४, पान १५, पान १६, पान १७ (समाप्त),